Khandro Tsé-wang Gyür’mèd Pema

Khandro Tsé-wang Gyür’mèd Pema

one of the five adoptive mothers

Khandro Tsé-wang Gyür’mèd Pema wears a leopard skin shamthab and a wolf skin to-nga, and holds a skullbowl.